Оновлено
2017-04-03
17:05

Вимоги до оформлення статей до наукового збірника

 кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства

«Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології»

 

Для підготовки статті повинен використовуватися текстовий редактор Microsoft Word і шрифт Times New Roman.

Максимальний обсяг статті 25 повних сторінок; мінімальний 15 повних сторінок.

Параметри сторінки:

розмір паперу А4 (21 см х 29,7 см)

орієнтація - книжкова

• поля:

верхнє 2,4 см

нижнє 2 см

ліве 3 см

праве 2 см

• від краю до коллонтітула:

1,2 см верхнього

1,25 см нижнього

Матеріал статті повинен бути викладений в наступній послідовності:

УДК

•Ім’я та прізвище автора (українською, російською та англійською мовами). Ім’я  автора  повинно бути набране малими літерами курсивом. Прізвище автора має бути набране великими літерами курсивом. У тому випадку, коли у статті більш одного автора, ім’я та прізвище авторів записуються підряд через кому.

Шрифт - напівжирний, розмір шрифту – 14 пт, вирівнювання по правому краю.

•Заголовок (назва статті) (українською, російською та англійською мовами)

Заголовок повинен бути набраний великими літерами напівжирним шрифтом (розмір шрифту 14 пт) і вирівнюється по центру. В кінці заголовка крапка не ставиться!

•Анотація

Анотація подається трьома мовами – українською, російською та англійською. У анотації слід коротко викласти предмет статті та основні положення, що розглядаються. Після анотації подаються Ключові слова (трьома мовами). Обсяг української та російської анотації – не більше 10 рядків. Англійська версія повинна бути обсягом не менше  1,5 сторінки.

Шрифт – курсив, розмір шрифту – 12 пт.

Форматування вирівнюванням по ширині сторінки.

• Текст статті

Розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ у новому рядку (початок абзацу) - 1 см.

Форматування вирівнюванням по ширині.

Стильове оформлення звичайне. При наборі тексту не слід робити жорсткий перенос слів з проставленням знака переносу.

Умовні позначення і скорочення, які є у тексті, повинні бути розкриті при першій їх появі у ньому.

• Таблиці

Таблиці в тексті мають бути виконані в редакторі Microsoft Word (не відскановані і не у вигляді малюнка). Таблиці повинні розташовуватися в межах робочого поля. Форматування номера таблиці та її назви: шрифт звичайний, розмір 11 пт, вирівнювання по центру. Зверніть увагу, що в кінці назви таблиці крапка не ставиться! Вміст таблиці шрифт звичайний, розмір 11 пт, інтервал одинарний. Якщо в статті містяться таблиці.

 Ілюстрації

Малюнки розміщуються в рамках робочого поля. Допускається використання малюнків у форматах jpeg і gif. Малюнки повинні допускати переміщення в тексті і можливість зміни розмірів. Відскановане зображення, що використовується в тексті, повинно мати роздільну здатність не менше 300 точок на дюйм.

Підпис під малюнком. Форматування і назви номера малюнка – напівжирний курсив, розмір – 14 пт, вирівнювання по центру, інтервал – одинарний. В кінці назви малюнка крапка не ставиться!

• Нумерація сторінок і колонтитули

Не використовувати колонтитули! Нумерація сторінок здійснюється внизу праворуч, починаючи з 1-ої сторінки.

• Посилання

У тексті посилання на літературу та джерела оформлюються наступним чином:

Текст статті ... текст статті ... [1, с. 256]. Текст статті ... [2, с. 5] і т.п.

• Список літератури

Список використаних джерел розміщується наприкінці статті і озаглавлюється як Джерела та література (виділяється напівжирним курсивом 12 пт, після чого ставиться двокрапка). Розмір шрифту списку 12 пт. Форматування по ширині сторінки.

У списку спершу подаються в алфавітному порядку джерела, потім – наукові статті й монографії. Джерела, як і монографії та статті, подаються спочатку українською та російською (кирилична графіка), а потім іноземними мовами (латинська графіка). Нумерація наскрізна. Позиції нумерації джерел та літера тури виділяються жирним курсивом. Праці подаються в рядок, через крапку з комою. В кінці списку ставиться крапка.

Порядковий номер праці виділяється напівжирним курсивом.

Приклади оформлення списку літератури:

1. Малома Я. Д. Несториане и округ Хакяри // Известия Кавказского отдела Императорского Русского Географического общества. 1873- 1874. Т. II. С.3849-3863; 2. Пескова А. А., Корзухина Г. В. Древнерусские энколпионы: Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. – 215 с.

Для матеріалів з Інтернету:

1. Святой благоверный великий князь Александр Невский — в схиме Алексий [электронный ресурс]. Режим доступа: http://days.pravoslavie.ru/Life/life6392.htm (в дужках вказується дата перегляду матеріалу в Інтернет).

 

Умови публікації:

Збірнику присвоєно міжнародний індекс ISBN, індекси ББК і УДК.

Всі статті обов'язково підлягають редакції (науковій і технічній).

Автор (автори) повинні надіслати разом зі статтею відомості про себе, що включають: ім’я, прізвище автора статті,  ступінь, звання, посада, назва установи в якій працює чи навчається, сфера наукових зацікавлень. Також надати якісне фото автора.

Редакційна колегія збірника наукових статей залишає за собою право відмовити в публікації авторам, чиї статті  не відповідають тематиці збірника та науковому рівню.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterл§ч@±Z.ЏEchnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.